Sponsorship Children

Beatrice

Birthday: March 2009​

Bruno

Birthday: September 2011

Edwens

Birthday: October 2016

Emmanuel

Birthday: November 2006

Ernita

Birthday: November 2010

Esther

Birthday: May 2018

Ezechiel

Birthday: May 2007

Fabine

Birthday: October 2013

Fathina

Birthday: December 2015

Jeff

Birthday: March 2018

Johnson

Birthday: July 2020

Lovenicka

Birthday: September 2017

Loveson

Birthday: March 2019

Magine

Birthday: July 2011

Seyma

Birthday: July 2009

Sheelove

Birthday: March 2014

Sherlanda

Birthday: May 2006

Wadlet

Birthday: November 2013

Woodline

Birthday: November 2013

Woodson

Birthday: April 2010

Zachary

Birthday: March 2009