Sponsorship Children

Abigael

Birthday: September 2016

Abigail

Birthday: September 2016

Anderson

Birthday: January 2014

Beatrice

Birthday: March 2009​

Bernarson

Birthday: December 2017

Bruno

Birthday: September 2011

Chrisvens

Birthday: April 2016

Dieunel

Birthday: February 2015

Edwens

Birthday: October 2016

Ernita

Birthday: November 2010

Esther

Birthday: May 2018

Ezechiel

Birthday: May 2007

Fabine

Birthday: October 2013

Fathina

Birthday: December 2015

Guerson

Birthday: March 2016

Jeff

Birthday: March 2018

Leonel

Birthday: June 2016

Lovenaille

Birthday: December 2016

Lovenicka

Birthday: September 2017

Lyneda

Birthday: March 2006

Marie Flore

Birthday: 2013

Sheelove

Birthday: March 2014

Sherlanda

Birthday: May 2006

Stacy

Birthday: May 2013

Wadlet

Birthday: November 2013

Woodley

Birthday: June 2012

Woodline

Birthday: November 2013

Woodson

Birthday: April 2010
X