Sponsorship Children

Beatrice

Birthday: March 2009​

Bruno

Birthday: September 2011

Emmanuel

Birthday: November 2006

Ernita

Birthday: November 2010

Esther

Birthday: May 2018

Ezechiel

Birthday: May 2007

Ismael

Birthday: January 2018

Johnson

Birthday: July 2020

Loveson

Birthday: March 2019

Mardochee

Birthday: June 2018

Mikerson

Birthday: Unknown

Rosalinda

Birthday: May 2022

Sherlanda

Birthday: May 2006

Woodson

Birthday: April 2010

Zachary

Birthday: March 2009